نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:40:26 PM 1399 / 05 / 16
 

عنوان

کد

آشنایی با بیماری اسکیزوفرنی

KH-A-01

آشنایی با بیماری افسردگی

KH-A-02

آشنایی با بیماری وسواس

KH-A-03

آشنایی با بیماری دو قطبی

KH-A-04

آشنایی با شوک درمانی

KH-A-05

آشنایی با بیماری اوتیسم

KH-A-06

آشنایی با بیماری بیش فعالی کودکان

KH-A-07

آشنایی با داروی لیتیوم

KH-A-08

آشنایی با داروی سدیم والپروات

KH-A-09

آشنایی با عوارض داروهای روانپزشکی

KH-A-10

آشنایی با توهم و درمان آن

KH-A-11

کنترل خشم

KH-A-12

سلامت روان کودکان

KH-A-13

آشنایی با قرص ریسپریدون

KH-A-14

آشنایی بااختلالات پس از سانحه

KH-A-15

آشنایی با اختلالات پانیک

KH-A-16

آشنایی با داروی ریتالین

KH-A-17

 

KH-A-18

بروشورهای اختصاصی مطالب روان پزشکی بیمارستان کارگرنژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KargarnejadHospital - A((اختصاصیB(عمومی) - NUMBERتفسیر کد:

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر