نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:35:20 AM 1402 / 01 / 03
 

 

تقویم امتحانات کتبی و شفاهی دستیاران سال تحصیلی 98-97

 

تاریخ

نوع و موضوع امتحان

یکشنبه 15/7/97

امتحان کتبی دوره‌ای(1)- مباحث برگزیده  کتاب‌های کامپریهنسیو و سیناپس

یکشنبه 29/7/97

امتحان کتبی دوره‌ای(2)- مباحث برگزیده  کتاب‌های کامپریهنسیو و سیناپس

یکشنبه 13/8/97

امتحان کتبی دوره‌ای(3)-مباحث برگزیده  کتاب‌های کامپریهنسیو و سیناپس

یکشنبه 27/8/97

امتحان کتبی دوره‌ای(4)- مباحث برگزیده  کتاب‌های کامپریهنسیو و سیناپس

یکشنبه 11/9/97

امتحان کتبی دوره‌ای(5)-  مباحث برگزیده  کتاب‌های کامپریهنسیو و سیناپس  

یکشنبه 18/9/97

امتحان کتبی دوره‌ای(6)-  مباحث برگزیده  کتاب‌های کامپریهنسیو و سیناپس  

پنجشنبه 29/9/97

امتحان کتبی جامع(1)

پنجشنبه 6/10/97

آمتحان آسکی (1)

یکشنبه 16/10/97

امتحان کتبی دوره‌ای(7)-  مباحث برگزیده  کتاب‌های کامپریهنسیو و سیناپس 

یکشنبه30/10/97

امتحان کتبی دوره‌ای(8)-  مباحث برگزیده  کتاب‌های کامپریهنسیو و سیناپس 

یکشنبه 14/11/97

امتحان کتبی دوره‌ای(9)-  مباحث برگزیده  کتاب‌های کامپریهنسیو و سیناپس 

یکشنبه 28/11/97

امتحان کتبی دوره‌ای(10)-  مباحث برگزیده  کتاب‌های کامپریهنسیو و سیناپس 

یکشنبه 12/12/97

امتحان کتبی دوره‌ای(11)-  مباحث برگزیده  کتاب‌های کامپریهنسیو و سیناپس 

پنجشنبه 16/12/97

آزمون کتبی جامع(2)

پنجشنبه 23/12/97

آزمون آسکی(2)

یکشنبه 18/1/98

امتحان کتبی دوره‌ای(12)-  مباحث برگزیده  کتاب‌های کامپریهنسیو و سیناپس 

پنجشنبه 26/2/98

آزمون آسکی(3)

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر