نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:38:01 PM 1398 / 05 / 27
 

برنامه کلاسی دانشجویان 1/9/97 لغایت 30/9/97

ایام هفته

تاریخ

عنوان مبحث

ساعت

مدرس

پنج شنبه

1/9/97

---

10-8

12-10

 

شنبه

3/9/97

---

10-8

12-10

 

  یکشنبه

4/9/97

 

 

 

دوشنبه

5/9/97

توجیه ،معارفه و آموزش مدارک نوشتاری (شرح حال، سیر بیماری، خلاصه پرونده، پرونده های درمانگاهی)

سمیولوژی

10-8

12-10

دکتر برنا

سه شنبه

6/9/97

اختلالات اضطرابی

کار عملی و درمانگاه

10-8

12-10

دکتر قریشی

چهارشنبه

7/9/97

Morning

اختلالات خلقی

10-8

12-10

 

دکتر عصاریان

پنج شنبه

8/9/97

ویزیت بخش   Grand Round

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

شنبه

10/9/97

Morning

اسکیزوفرنیا

10-8

12-10

دکتر سپهرمنش

  یکشنبه

11/9/97

 و مصاحبه Case report

سایر سایکوزها

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر برنا

دوشنبه

         2         1/9/97

درمان های دارویی (1)

کار عملی و درمانگاه

10-8

12-10

دکتر منایی

گروه روانپزشکی

سه شنبه

13/9/97

اختلالات شخصیت

اختلالات خواب

10-8

12-10

دکتر جوکار

 دکتر صادقی

چهارشنبه

14/9/97

Morning

دلیریوم - دمانس

10-8

12-10

گروه روانپزشکی دکتر برنا

پنج شنبه

15/9/97

درمان های دارویی (2)

آموزش قوانین بیمه ای

10-8

12-10

دکتر منایی

آقای قاریزاده

شنبه

17/9/97

Morning

اورژانس های روانپزشکی

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر سپهرمنش

  یکشنبه

18/9/97

Case report

اختلالات تجزیه ای/ کنترل تکانه

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر صادقی

دوشنبه

19/9/97

درمان های دارویی (2)

کار عملی و درمانگاه

10-8

12-10

دکتر منایی

گروه روانپزشکی

سه شنبه

20/9/97

اختلالات شبه جسمی/ ساختگی/ تمارض

کار عملی و درمانگاه

10-8

12-10

دکتر صادقی

گروه روانپزشکی

چهارشنبه

21/9/97

Morning

اختلالات اطفال

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر عصاریان

پنج شنبه

22/9/97

Grand Round

ویزیت بخش 

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

شنبه

24/9/97

Morning

اختلالات وابسته به مواد

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر صادقی

  یکشنبه

25/9/97

Case report

اختلالات جنسی

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر برنا

دوشنبه

26/9/97

تیم توانبخشی روانی - اجتماعی

پزشکی قانونی/ اصول اخلاق پزشکی/ رعایت ایمنی پزشک و بیمار

10-8

12-10

دکتر احمدوند

سه شنبه

27/9/97

کار عملی و درمانگاه

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

چهارشنبه

28/9/97

Morning

کار عملی و درمانگاه

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

پنج شنبه

29/9/97

امتحان تئوری و عملی

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

 

 

  تعداد اعضا هیئت علمی هیئت علمی:       6                                                                                                           تعداد فراگیران: 14

  دکتر فاطمه عصاریان                                                                                                                                                          دکتر افشین احمدوند

معاونت آموزشی بیمارستان                                                                                                                                                   مدیر گروه روانپزشکی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر