نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

4:53:22 AM 1402 / 01 / 03
 
اخبار دانشگاه

کسب گواهینامه درجه 1 اعتباربخشی ملی

بر مبنای تحکیم و نثبیت ارزش های متعالی و تاکید بر ایمنی و کیفیت خدمات سلامت، به موجب ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه اجرایی آن و ماده 1 قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهینامه درجه 1 اعتباربخشی بیمارستان کارگرنژاد صادر گردیده است.