نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:29:03 AM 1402 / 01 / 03
 
اخبار دانشگاه

جلسه بازتوانی روانپزشکی مبتنی بر پاسخ گویی به جامعه

در روز یکشنبه مورخ 5 مرداد ماه 1399 جلسه آماده سازی گروه روانپزشکی در خصوص معرفی بازتوانی روانپزشکی به عنوان ماموریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی کاشان با حضورخانم دکتر میرحسینی مسئول طرح تحول آموزش دانشگاه، خانم دکتر قریشی ریاست بیمارستان، آقای دکتر احمدوند مدیر گروه، خانم دکتر عصاریان معاون آموزشی، خانم دکتر سپهرمنش، آقای دکتر نوریان، خانم دکتر صادقی، خانم دکتر برنا؛ خانم ملایی و آقای کتابی برگزار گردید