نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:34:32 AM 1402 / 01 / 03
 
اخبار دانشگاه

ثبت برنامه آموزشی اجرا شده بازتوانی روانی مبتنی بر جامعه

در روز چهارشنبه مورخ 2 مهر ماه 1399 جلسه ای به منظور آگاه سازی گروه روانپزشکی در خصوص ثبت برنامه آموزشی بازتوانی روانی مبتنی بر جامعه در دوره دستیاری جامعه نگر با حضورخانم دکتر میرحسینی مسئول طرح تحول آموزش دانشگاه، خانم دکتر مطلبی مسئول ماموریت گرایی، آقای دکتر احمدوند مدیر گروه و مسئول بازتوانی و روانپزشکی جامعه نگر، خانم دکتر برنا روانپزشک و خانم ملایی دبیر بازتوانی و روانپزشکی جامعه نگر در محل سالن جلسات بازتوانی برگزار گردید.