نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

11:53:10 PM 1400 / 08 / 01
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر