نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

9:26:57 PM 1398 / 05 / 27
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر