نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

4:58:59 PM 1399 / 01 / 12
 

کارگاه آشنایی با جست وجو در پایگاه اطلاعاتی

 Clinical Key

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کارگر نژاد با همکاری کتابخانه بیمارستان برگزار می کند.

ساعت 8 تا 10           دوشنبه 11شهریور1398

مکان :

 کلاس درس بیمارستان

کارگاه آشنایی و آموزش مبانی search  و جست وجو با تاکید بر جست وجو در پایگاههای اطلاعاتی

Pubmed  و Clinical Key

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کارگر نژاد با همکاری کتابخانه بیمارستان برگزار می کند.

ساعت 8 تا 12           سه شنبه 8 مرداد1398

مکان :

 کلاس درس بیمارستان

راه اندازی وب سایت کتابخانه بیمارستان

در راستای ارزیابی کتابخانه های مراکز آموزشی درمانی دانشگاه وب سایت کتابخانه بیمارستان با امکانات جدید راه اندازی گردید

تعیین اتاق مطالعه مخصوص اعضاءهیات علمی و دستیاران

در راستای افزایش رضایتمندی اعضاء هیات علمی و دستیاران اتاقی جهت مطالعه اعضاءهیات علمی و دستیاران مشخص گردید

تغییر در قرائت خانه کتابخانه بیمارستان و ساخت میز مخصوص مطالعه

در راستای افزایش رضایتمندی از امکانات کتابخانه با انجام اقدامی اصلاحی، قرائت خانه کتابخانه به میزهای مخصوص مطالعه تجهیز شد

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر