نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

9:58:52 PM 1398 / 05 / 27
 

مسئول کتابخانه: آقای مجتبی کتابی - کارشناسی ارشد روانشناسی

کاشان کیلومتر 5 جاده رواند - بلوار قطب راوندی - بیمارستان کارگرنژاد

آدرس بیمارستان

بیمارستان کارگرنژاد – طبقه اول – واحد کتابخانه

آدرس کتابخانه

55549111 – داخلی کتابخانه (163)

تلفن

http//:kargarnejad.kaums.ac.ir

پست الکترونیک

8719973446

صندوق پستی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر