نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

11:40:54 AM 1400 / 05 / 13
 

اولویتهای پژوهشی  واحد توسعه تحقیقات بیمارستان کارگر نژاد ومتینی

-          علل کاهش انگیزه فعالیتهای پژوهشی در  کارکنان دانشگاه

-          علل بستریهای مکرر بیماران روانپزشکی

-          بررسی علل رضایت شخصی بیماران

-          تاثیر آموزش به بیماران وخانواده های آنها بر عود بیماری

-          تاثیر کاردرمانی بر روند درمان بیماران

-          تاثیر تفریح درمانی بر بهبود بیماران

-          راهکارهای کاهش انگ زدایی

-          تغییر نگرش جامعه در مورد بیماریهای روانپزشکی

-          بازتوانی شناختی بیماران مزمن اعصاب و روان

-          بازتوانی روان اجتماعی بیماران اعصاب و  روان

-          توانمند سازی خانواده ها ومراقبین بیماران

-          راهکارهایی جهت پیشگیری از بیماری در فرزندان واطافیان بیمارام مبتلا به اعصاب وروان

-          بهداشت روانی مدارس

-          دلایل فرسودگی در کارکنان وراهکارهای کاهش آن

-          راهکارهای افزایش نشاط اجتماعی

-          بررسی راهکارهای جلب مشارکت مردمی در حوزه سلامت روان

-          حوزه اشتغال بیماران وفعالیتهای اجتماعی آنان

-          کودک آزاری و راههای کاهش آن

-          بررسی اعتیاد به بازیهای اینترنتی  در کودکان ونوجوانان  و راهکارهای کاهش آن

-          بازتوانی شناختی در سالمندان

-          دلایل افزایش حوادث ترافیکی در شهر

-          دلایل طلاق

-          دلایل شیوع پرخاشگری  و درگیریهای فیزیکی در جامعه

-          بررسی آسیب های ناشی از شبکه های اجتماعی

-         بررسی  دلایل افزایش آمار مراجعه کنندگان به بیمارستان روانپزشکی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر