نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

8:04:54 PM 1399 / 01 / 18
 

ساعت کار کتابخانه بیمارستان کارگرنژاد

ساعت کار کلیه بخشهای کتابخانه بیمارستان کارگرنژاد در طول سال به شرح ذیل می باشد :

ساعت کار سالن مطالعه:

24 ساعته در طول ایام هفته

ساعت کار مخزن و سایت کامپیوتر:

7:45 الی 13:45

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر