نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

4:57:02 AM 1402 / 01 / 03
 

 

برنامه اینترن ها 1398/6/1 لغایت 1398/6/31

ایام هفته

تاریخ

عنوان مبحث

ساعت

مدرس

جمعه

1/6/98

 

 

 

شنبه

2/6/98

برنامه توجیهی بدو ورود- معارفه- آموزش مدارک پزشکی نوشتاری(شرح حال)

درمانگاه

12-8

14-12

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

  یکشنبه

3/6/98

Case reportومصاحبه

ژورنال

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

دوشنبه

4/6/98

ویزیت بخش

درمانگاه

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

سه شنبه

5/6/98

ویزیت بخش

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

چهارشنبه

6/6/98

Morning

درمانگاه

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

پنج شنبه

7/6/98

Grand Round   و ویزیت بخش

طیف اسکیزوفرنی

الزامات نظام بیمه و درمان -رعایت حقوق گیرندگان خدمت

10-8

11-10

13-11

گروه روانپزشکی

دکتر ستاری

قاری زاده  مسعودی

جمعه

8/6/98

 

 

 

شنبه

9/6/98

Morning

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

 

  یکشنبه

10/6/98

Case reportومصاحبه

ژورنال

10-8

12-10

    گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

دوشنبه

11/6/98

بازتوانی و روانپزشکی جامعه نگر

ویزیت بخش

اورژانس روانپزشکی

9-8

11-10

12-11

دکتر احمدوند

گروه روانپزشکی

دکتر کریمی پور

سه شنبه

12/6/98

ویزیت بخش

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

 

چهارشنبه

13/6/98

Morning

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

پنج شنبه

14/6/98

Grand Round   و ویزیت بخش

اختلالات خلقی

12-8

10-9

گروه روانپزشکی

دکتر خورشیدی

جمعه

15/6/98

 

 

 

شنبه

16/6/98

Morning

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

  یکشنبه

17/6/98

Case reportومصاحبه

ژورنال

10-8

13-10

    گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

دوشنبه

18/6/98

 

 

 

 

سه شنبه

19/6/98

 

 

 

 

چهارشنبه

20/6/98

Morning

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

پنج شنبه

21/6/98

Grand Round   و ویزیت بخش

داروها

12-8

10-9

گروه روانپزشکی

دکتر اعرابی

جمعه

22/6/98

 

 

 

شنبه

23/6/98

Morning

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

  یکشنبه

24/6/98

Case reportومصاحبه

ژورنال

10-8

12-10

    گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

دوشنبه

25/6/98

ویزیت بخش

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

سه شنبه

26/6/98

ویزیت بخش

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

چهارشنبه

27/6/98

Morning

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

پنج شنبه

28/6/98

Grand Round   و ویزیت بخش

اختلالات اضطرابی

12-8

10-9

گروه روانپزشکی

دکتر عطایی

جمعه

29/6/98

 

 

 

شنبه

30/6/98

Morning

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

  یکشنبه

31/6/98

Case reportومصاحبه

ژورنال

10-8

12-10

    گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر