نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:23:07 AM 1400 / 05 / 13
 

سیاست ها وخط مش های کلان بیمارستان

خانم دکتر قریشی رئیس بیمارستان
خانم دکترعصاریان معاونت آموزشی بیمارستان
آقای علی عارف پناه مدیر بیمارستان

 

101 تعداد تخت مصوب
55 تعداد تخت فعال
1 درجه ارزشیابی

 

 

کاشان کیلومتر 5 جاده رواند - بلوار قطب راوندی - بیمارستان کارگرنژاد آدرس بیمارستان
03155549111 تلفن
http//:kargarnejad.kaums.ac.ir پست الکترونیک
8719973446 صندوق پستی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر