نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:57:13 PM 1401 / 11 / 18
 

سیاست ها وخط مش های کلان بیمارستان

رئیس بیمارستان خانم دکتر فاطمه مهرزاد
معاونت آموزشی بیمارستان خانم دکتر فاطمه عصاریان
مدیر خدمات پرستاری بیمارستان آقای مهدی وطن خواه

 

101 تعداد تخت مصوب
77 تعداد تخت فعال
1 درجه ارزشیابی

 

 

کاشان کیلومتر 5 جاده رواند - بلوار قطب راوندی - بیمارستان کارگرنژاد آدرس بیمارستان
03155589211 تلفن
kargarnejad@kaums.ac.ir پست الکترونیک
8719973446 صندوق پستی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر