روز جهانی مددکاری مبارک

سومین سه شنبه ماه مارس(21 مارس)مصادف با یکم  فروردین 1396 روز جهانی مدد کاری


 

4:00:51 PM 1396 / 01 / 05
 
خانم دکتر قریشی رئیس بیمارستان
خانم دکترعصاریان معاونت آموزشی بیمارستان
آقای علی عارف پناه مدیر بیمارستان

 

 

101 تعداد تخت مصوب
55 تعداد تخت فعال
1 درجه ارزشیابی

 

 

کاشان کیلومتر 5 جاده رواند - بلوار قطب راوندی - بیمارستان کارگرنژاد آدرس بیمارستان
03155549111 تلفن
http//:kargarnejad.kaums.ac.ir پست الکترونیک
8719973446 صندوق پستی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر