نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

12:49:39 AM 1400 / 08 / 02
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر