نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:25:03 PM 1400 / 09 / 13
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر