نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:32:17 AM 1401 / 07 / 14
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر