نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:25:13 PM 1401 / 04 / 11
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر