نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:06:50 PM 1400 / 10 / 30
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر