نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:09:26 PM 1402 / 01 / 11
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر