نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:00:37 AM 1400 / 05 / 13
 

واحد همو دیالیز:

مسؤل واحد: علی محمد باصری آرانی
نام پدر: پرویز
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
سال تولد:  1346
 پست سازمانی: سوپروایزر در گردش
دارای 28تخت فعال می باشد که در دوشیفت کاری از ساعت 7:30 الی 20فعال می باشد.

 

فعالیت های واحد:

1- پذیرش بیماران دیالیز شهرستان
2- برنامه ریزی جهت انجام دیالیز بیماران و ارائه خدمات مناسب به بیماران
3- هماهنگی های لازم جهت اقدامات پیوند کلیه
4- هماهنگی های لازم جهت پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی
5- تهیه داروهای تخصصی جهت بیماران دیالیز
6- برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام آزمایشات تخصصی بیماران

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر