نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:54:29 PM 1401 / 11 / 18
 

بخش مردان:

  • مسول بخش: آقای سید حسین حسینی
  • مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
  •  سمت: مسئول بخش مردان

فعالیت های مسول واحد:

1- کنترل و نظارت بر امور پرستاری
2- تنظیم برنامه ماهانه برای پرسنل
3- کنترل و نظارت بر امور دانشجویان و کارورزان
4- همکاری و تعامل با سایر واحد های جهت ایجاد نظم و مراقبت هر چه بهتر پرستار از بیماران
5- همکاری و هماهنگی در امور آموزش ضمن خدمت جهت پرسنل پرستاری و ...

فعالیت های واحد:

  • پذیرش بیمارانی که در پذیرش تشکیل پرونده داده اند.
  • اجرای order پزشکهای معالج
  • درج گزارش پرستاری از بیماران در پایان هر شیفت کاری
  • شرکت در ویزیت بیماران
  • آماده کردن بیمار برای شوک در مورد بیمارانی که دستور شوک دارند...
اسامی پرستاران بخش

سیدحسین حسینی

سیدعلی مسعودی

 حسین امامی

سلمان وکیلی

مهدی تقدیری

علیرضا نوروزی

 احسان قدیری

محمد جهاندار

یاسرثابتی فرد

سیدعلیرضا ابراهیمی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر