نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

7:10:59 PM 1401 / 11 / 18
 

بخش زنان

  • مسؤل واحد:  فاطمه مهدوی راوندی
  • مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

در بدو ورود که بیمار با دستور بستری ،بصورت الکتیو بستری می شود با پرونده از پذیرش وارد بخش شده و بیمار ادمیت می گردد. سپس توسط اینترن شرح حال و دستورات ثبت می گردد. بعد به پزشک معالج معرفی شده و در صورتی که بیمار پرخاشگر و یا شرایطی داشته باشد که به بیماران دیگر و یا خود و یا پرسنل آسیب برساند دستور sedate کردن بیمار داده می شود ولی اگر بصورت بد حال نباشد ادامه دستورات اجرا می شود.

در روز بعد بیمار سر ساعت مشخص دارو داده می شود و علائم حیاتی گرفته و بیماران بر حسب وضعیت روحی به حیاط و یا کاردرمانی فرستاده می شوند و اگر نیاز به شوک داشته باشند در ردیف افرادی که میخواهند شوک بگیرند قرار داده می شوند و مشاوره بیهوشی انجام و شوک داده می شود. درروزهای سه شنبه هر هفته بیماران استیبل به تفریح درمانی می روند. و در صورتی که بعد از یک مدت بیماران بهتر شوند برای ارزیابی بیمار در منزل آنها را به مرخصی موقت فرستاده و بعد از آمدن وضعیت آنها بررسی شده و به پزشک معالج گزارش می شود. در پایان هر شیفت کاری گزارش پرستاری در پرونده هر بیمار درج می شود.در صورتی که بیماری در طی مدت بستری در بیمارستان برای آزمایشات بیشتر نیاز به اعزام به محل دیگری مثل MRI داشته باشد یک پرستار بیمار را در زمان اعزام همراهی می کند.

فعالیت واحد:

کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار، در هر شیفت بر بالین بیمار
برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان/ بیماران/ خانواده و ........(مراقبت از خود و توان بخشی)
پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن
برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاری
برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده
تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان پرستاری واحد مربوطه
کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاری واحد مربوطه
ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر پرستاری از طریق بررسی رضایت مندی بیماران، همکاران و .../ مشاهده/ چک لیست/ و ...
کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل
مشارکت در کمیته های بیمارستانی بخصوص کمیته سوانح ، کمیته دارو ودرمانف،تجهیزات و کمیته مرگ ومیر ( بر حسب ضرورت)
آشنایی کامل به CPR(احیا) و کنترل و چک روزانه ترالی احیاء

اسامی پرستاران:

سمیراپدرام

زکیه سلیمی

سمیرا هراتی

مریم گیاهی

زینب کمال

مریم کفاشیان

الهام سادات قهاری

مرضیه ارباب

زهرا خیرخواه

 ام البنین میرزا همایونی

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر