نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:23:08 PM 1401 / 11 / 18
 


واحد داروخانه

داروخانه در وسعتی برابر 30 متر مربع خدمات ارائه می دهد.

مسئول فنی داروخانه: آقای دکتر سید مصطفی حسینی

نام پدر:سید عباس

شروع بکار:94/2/29

مدرک تحصیلی:دکتری داروسازی
کارشناس امور دارویی :
داروهای این مرکز اعم از داروهای اعصاب و روان و داروهای مصرفی بخش دیالیز شامل بیش از 80 مورد داروی تزریقی، 600 مورد داروی خوراکی و 30 مورد داروی موضعی می باشد.

خدمات و مسئولیت ها :

الف) توزیع دارو و تجهیزات پزشکی بین بخشهای بیمارستان به صورت روزانه

ب) کنترل دوره ای داروهای موجود در بخش ها از نظر موجودی،تاریخ انقضاء،شرایط نگهداری و ...

د) نظارت بر نحوه ی نگهداری انواع دارو در داروخانه از نظر تاریخ مصرف و فساد آنها

ه) ثبت قیمت داروها و تجهیزات در پرونده ی پزشکی بیماران جهت انعکاس به واحد حسابداری ترخیص

و) ارتقاء سطح آموزش دارویی با اجرای برنامه های آموزشی حضوری جهت مصرف و کاربرد صحیح داروها

ز) تدوین و به روز رسانی فارماکوپه ی بیمارستان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر