نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:52:57 PM 1401 / 11 / 18
 

آزمایشگاه

مسؤل فنی آزمایشگاه:دکتر فاطمه رحمتی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم آزمایشگاهی

کارشناس  آزمایشگاه:زهرا مزروعی
 نام پدر:ماشالله
 شروع بکار:1389/10/20
مدرک تحصیلی: کارشناس علوم آزمایشگاهی

فعالیت واحد:


آزمایشگاه شامل قسمتهای هماتولوژی، بیوشیمی، سرولوژی، و میکروبیولوژی می باشد.
 

عمده فعالیتها:

پذیرش بیماران
جداسازی و انجام آزمایشات
ارسال آزمایشات در صورت نیاز به سایر مراکز و پیگیری نتیجه آزمایش
جوابدهی به بخشهای بیمارستان و بیماران سرپایی
هماهنگیهای لازم با بخشهای بیمارستان( دیالیز، روانشناسی مردان و زنان )جهت ارتقاء کیفیت نتیجه آزمایشات
انتقال خون و آزمایش کراسمچ حدوداً 60 بیمار از بخش های تالاسمی و هموفیلی را بعهده دارد.
انجام cross match و تحویل خون مورد نیاز به بخشهای تالاسمی و دیالیز
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر