نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:20:09 PM 1401 / 11 / 18
 

بیو شیمی

نوع آزمایش

توضیحات

نوع آزمایش

توضیحات

FBS

14-12 ساعت ناشتایی قبل از انجام آزمایش ضروری می باشد.

ALP

ناشتایی قبل از انجام آزمایش ضروری می باشد.

Ch

"

BiLiT

-

TG

"

BiLiD

-

HDL

"

Na

-

LDL

"

K

-

U.A

"

Li

-

BUN

-

CPK

-

Cr

-

LDH

-

Ca

-

Amylase

-

P

-

Fe

از مصرف قرص آهن حداقل سه روز قبل از انجام آزمایش خودداری کنید

ALB

-

TIBC

-

SGpt

-

Pr.T

 

-

SGoT

-

 

-

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر