به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

4:52:06 PM 1397 / 06 / 28
 

بیو شیمی

نوع آزمایش

توضیحات

نوع آزمایش

توضیحات

FBS

14-12 ساعت ناشتایی قبل از انجام آزمایش ضروری می باشد.

ALP

ناشتایی قبل از انجام آزمایش ضروری می باشد.

Ch

"

BiLiT

-

TG

"

BiLiD

-

HDL

"

Na

-

LDL

"

K

-

U.A

"

Li

-

BUN

-

CPK

-

Cr

-

LDH

-

Ca

-

Amylase

-

P

-

Fe

از مصرف قرص آهن حداقل سه روز قبل از انجام آزمایش خودداری کنید

ALB

-

TIBC

-

SGpt

-

Pr.T

 

-

SGoT

-

 

-

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر