به وب سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید
4:41:06 AM 1397 / 02 / 06
 

سرولوژی

نوع آزمایش

CRP

RF

Wright

Coomb s Wright

ASO

Widal

VDRL

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر