به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

2:39:36 PM 1397 / 04 / 29
 

سرولوژی

نوع آزمایش

CRP

RF

Wright

Coomb s Wright

ASO

Widal

VDRL

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر