به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

5:31:10 PM 1397 / 06 / 28
 

سرولوژی

نوع آزمایش

CRP

RF

Wright

Coomb s Wright

ASO

Widal

VDRL

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر