به وب سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید
6:20:41 AM 1396 / 10 / 30
 

سرولوژی

نوع آزمایش

CRP

RF

Wright

Coomb s Wright

ASO

Widal

VDRL

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر