نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:48:10 PM 1401 / 11 / 18
 

تعریف

کاردرمانی استفاده از فعالیت های هدفمند برای افرادی است که در اثر آسیب یا بیماری دچار مصدومیت، اختلال عملکرد روانی، اجتماعی ، رشدی، یا اختلالات یادگیری، فقر و تفاوتهای فرهنگی یا روند سالخوردگی شده اند، به منظور ایجاد حداکثر استقلال، جلوگیری ازناتوانی و حفظ سلامتی

  • کاردرمانی شامل ارزیابی ، درمان و مشاوره است.
  • کاردرمانی استفاده از فعالیت های هدفمند، به منظور افزایش استقلال در عملکرد های فرد است.
  • کلمه کار(Occupation) یک کلمه کلیدی و هسته ای در این رشته می باشد.
  • ازدیدگاه کاردرمانی: کار به تمامی فعالیتهای هدفمند که ساعات بیداری مارا پر می کند، اطلاق می شود.
  • فعالیتهای هدفمندی که افراد بطور معمول با آن در گیر هستند شامل: حفظ موجودیت، کار و تفریح است.

درمانگر از سرگرمی ها، وسایل بازی، فعالیت لباس پوشیدن، فعالیت های مراقبت از خود، فعالیتهای کاری، هنری، کارهای دستی، کامپیوتر، فعالیت های صنعتی، ورزشی، موسیقی، و رقص، ایفای نقش ویا حرفه تئاتر، باغبانی، فعالیتهای خانه، شعبده بازی و ...... استفاده می کند.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر