نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

7:15:39 PM 1401 / 11 / 18
 

ارائه خدمات ویژه کاردرمانی شامل:

  • آموزش مهارتهای زندگی روزمره،
  • ایجاد و توسعه مهارتهای درکی، حرکتی و عملکرد یکپارچگی حسی،
  • توسعه مهارتهای بازی و پیش حرفه ای و توانائیهای اوقات فراغت ،
  • طراحی، ساختن یا بکاربردن وسایل کمکی،
  • انتخاب وسایل نظافتی،
  • استفاده از صنایع دستی که به طور ویژه به منظور افزایش عملکرد طرح شده است.
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر