به سایت بیمارستان کارگر نژاد خوش آمدید
5:28:51 PM 1396 / 08 / 28
 

 فرایند کار درمانی شامل:

  • بیماریابی
  • ارزیابی
  • طرح درمان
  • اجراء
  • ارزیابی مجدد

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر