به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

5:28:46 PM 1397 / 07 / 25
 

 فرایند کار درمانی شامل:

  • بیماریابی
  • ارزیابی
  • طرح درمان
  • اجراء
  • ارزیابی مجدد

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر