نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:30:08 PM 1401 / 11 / 18
 

 روش های ارزیابی شامل :

  • مصاحبه،
  • مشاهده خاص،
  • تستهای استاندارد،
  • روشهای ارزیابی خود Self Rating و
  • فعالیتهای برون افکنانه می باشد.

روشهای ارزیابی مشاهده بیمار در گروه و کارها شامل:
 

  • رفتارعمومی،
  • رفتار بین فردی،
  • و عملکرد کاری می باشد.

فرایند کاردرمانی اساساً عبارتست از یک پروسه حل مشکل.
فرایند حل مشکل کاردرمانی در روانپزشکی می تواند به عنوان کانونی برای احساسات، رفتار و مهارتهایی محسوب شود که در ایفای نقش افراد در زمینه های کاری، اجتماعی و خانوادگی تأثیر می گذارد.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر