نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:40:13 PM 1401 / 11 / 18
 

فعالیت های واحد آموزش

1-     بررسی و شناخت نیازهای آموزشی با هماهنگی مسئولین واحدها جهت کارکنان

2-      انجام اقدامات لازم در زمینه پذیرش شرکت کنندگان در دوره های آموزشی و اخذ مجوز از دانشگاه و صدور گواهینامه پس از پایان هر  دوره

3-     ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی ، دانشکده ها در زمینه مسائل آموزشی کارکنان

4-      دریافت آخرین دستورالعملها در خصوص ارزشیابی ، طرح تبیین و .... کارکنان، آموزش و اطلاع‌رسانی به مسئولین مربوطه در واحدها

5-     پیگیری تهیه و تکثیر فرمهای ارزشیابی کارکنان و کنترل نهایی آن پس از تکمیل فرم توسط مسئولین واحدها

6-     پیگیری لازم  در جهت تسریع در انجام امور ارزشیابی سالیانه کارکنان

7-      گروه بندی کارکنان بر اساس امتیاز کسب شده در ارزشیابی و اعلام امتیازات کسب شده کارکنان به واحد کارگزینی جهت صدور احکام حقوقی

8-     تشکیل پرونده آموزشی جهت کارکنان و بایگانی سوابق آموزشی ایشان

9-     پاسخگویی به مکالمات  تلفنی و مراجعین بصورت حضوری در جهت رفع مشکلات اداری کارکنان

10-تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز پرسنلی از طریق رایانه جهت گزارش به مقام مافوق

11-برنامه ریزی در زمینه انتخاب و دعوت از استادان  و مربیان و تهیه جدول زمانبندی دوره های مختلف

12-شرکت در جلسات و کارگاههای آموزشی بمنظور ارتقاء دانش  و مهارتهای فردی

13-ثبت فعالیتهای روزانه در دفتر گزارش و تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق

14-انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل آموزش ، طبقه بندی مشاغل ، قوانین ومقررات استخدامی و غیره.

15-تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه

16-همکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی

17-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر