نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:36:58 PM 1401 / 11 / 18
 
برنامه رزیدنتهای بخش روانپزشکی بیمارستان کارگر نژاد کاشان 
 

 

پاییز

زمستان

بهار

تابستان

سال اول

بزرگسال( orientation/ECD)

بزرگسال(3 ماه)

بزرگسال(3 ماه)

بزرگسال (3 ماه)

سال دوم

اطفال 3 ماه

بزرگسال(3ماه)

اطفال 3 ماه

بزرگسال(3ماه)

اطفال 3 ماه

بزرگسال(3ماه)

اطفال 3 ماه

بزرگسال(3ماه)

نورولوژی2ماه وتصویر برداری عصبی1 ماه

اورژانس3ماه

نورولوژی2ماه و تصویر برداری عصبی1ماه

اورژانس 3ماه

نورولوژی2ماه و تصویر برداری عصبی1ماه

اورژانس 3ماه

نورولوژی2ماه و تصویر برداری عصبی1ماه

اورژانس 3ماه

سال سوم

روان در مانی

رابط مشاور 3ماه

سالمند 1 ماه

قانونی 1 ماه

نورولوژی 1 ماه

بزرگسال(3روز در هفته/3ماه)

 

اعتیاد 2 ماه

طرح 1 ماه

جامعه نگر 3 ماه

سال چهارم

رابط مشاور 3ماه

سالمند 1 ماه

قانونی 1 ماه

نورولوژی 1 ماه

رابط مشاور 3 ماه

سالمند 1 ماه

قانونی 1 ماه

نورولوژی 1 ماه

رابط مشاور 3 ماه

سالمند 1 ماه

قانونی 1 ماه

نورولوژی 1 ماه

بزرگسال 1 ماه و انتخابی 2 ماه

اعتیاد 2 ماه

طرح 1 ماه

جامعه نگر 3 ماه

اعتیاد 2 ماه

طرح 1 ماه

جامعه نگر 3 ماه

اعتیاد 2 ماه

طرح 1 ماه

جامعه نگر 3 ماه

 

گزارش صبحگاهی
در روزهای شنبه ودوشنبه وچهارشنبه  هر هفته ساعت10-8 برگزار می شود در روزهای دوشنبه همراه با گزارش صبحگاهی  سایکوسوماتیک ارائه می شود..

معرفی بیمار
در روزهای یک  شنبه هر هفته ( ساعت8–12 ) در کلاس درس بیمارستان برگزار می گردد  مسئولیت معرفی بر عهده دستیاران است که همراه باژورنال ومصاحبه می باشد.

راند بخش ودرمانگاه اساتید
براساس برنامه تنظیمی (پیوست) ،دستیاران در جلسات راند بخش ونیز درمانگاه اساتید شرکت می کنند.

                                                                                           

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر