نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:19:12 PM 1398 / 05 / 29
 

ایام هفته

تاریخ

عنوان مبحث

ساعت

مدرس

  یکشنبه

1/7/97

معارفه و آموزش مدارک پزشکی نوشتاری

ژورنال

10-8

13-10

دکتر سپهرمنش

گروه روانپزشکی

دوشنبه

2/7/97

شرح حال و علامت شناسی

درمانگاه

10-8

13-10

دکتر برنا

دکتر عصاریان

سه شنبه

3/7/97

اختلالات سایکوتیک

درمانگاه

10-8

13-10

دکتر مقدس

دکتر قریشی

چهارشنبه

4/7/97

Morning

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

دکتر  برنا

پنج شنبه

5/7/97

Grand Round   و ویزیت بخش

داروها

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر لطیفی

جمعه

6/7/97

---

---

---

شنبه

7/7/97

Morning

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

دکتر سپهرمنش

  یکشنبه

8/7/97

Case reportومصاحبه

ژورنال

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

دوشنبه

9/7/97

پزشکی قانونی،رعایت ایمنی پزشک و بیمار،اصول اخلاق پزشکی و خطای پزشکی، استدلال بالینی

درمانگاه

10-8

13-10

دکتر احمدوند

دکتر عصاریان

سه شنبه

10/7/97

الزامات نظام بیمه و درمان

ویزیت بخش و درمانگاه

9-8

12-9

آقای قاری زاده

دکتر قریشی

چهارشنبه

11/7/97

Morning

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

دکتر برنا

پنج شنبه

12/7/97

Grand Roundو اورژانس های روانپزشکی

آموزش در خصوص رعایت حقوق گیرندگان خدمت

10-8

13-10

   دکتر سپهرمنش

آقای حسینی

جمعه

13/7/97

 

 

 

شنبه

14/7/97

Morning

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

دکتر سپهرمنش

  یکشنبه

15/7/97

Case reportومصاحبه

ژورنال

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

دوشنبه

17/7/97

ویزیت بخش

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

دکتر عصاریان

سه شنبه

17/7/97

ویزیت بخش

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

دکتر قریشی

چهارشنبه

18/7/97

ویزیت بخش

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

دکتر برنا

پنج شنبه

19/7/97

Grand Roundو ویزیت بخش

12-8

گروه روانپزشکی

جمعه

 

 

 

 

شنبه

21/7/97

Morning

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

  یکشنبه

22/7/97

Case reportومصاحبه

 

 

دوشنبه

23/7/97

ویزیت بخش

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

سه شنبه

24/7/97

ویزیت بخش

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

چهارشنبه

25/7/97

Morning

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

پنج شنبه

27/7/97

Grand Roundو ویزیت بخش

 

 

جمعه

27/7/97

 

 

 

شنبه

28/7/97

Morning

درمانگاه

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

  یکشنبه

29/7/97

Case reportومصاحبه و ژورنال

10-8

13-10

گروه روانپزشکی

دوشنبه

30/7/97

امتحان تئوری و عملی

 

گروه روانپزشکی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر