نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:05:52 PM 1401 / 11 / 18
 

طرح درس بیماریهای اعصاب و روان

  • فراگیران: دانشجویان سال پنجم پزشکی
  • تعداد و نوع واحد: 2 واحد نظری – 3 واحد کارآموزی
  • شماره درس: 329-321
  • طول دوره: یکماه
  • مکان تدریس: بیمارستان کارگر نژاد – کلاس درس
  • زمان: شنبه تا پنجشنبه هر هفته از ساعت 14-8 صبح
  • مدرسین: دکتر فاطمه عصاریان –دکتر گودرز عکاشه –دکتر زهرا سپهرمنش –دکتر افشین احمدوند – دکتر فاطمه سادات قریشی – دکتر عبدا.. امیدی
  • هدف کلی: آشنایی بامعاینه، طرز گرفتن شرح حال، علایم، تشخیص و تشخیص افتراقی، درمان و طرز برخورد با بیماریهای اعصاب و روان

 

جلسه

هدف کلی:

آشنایی دانشجو با

اهداف ویژه

در پایان دانشجو باید قادر باشد که

شیوه تدریس

رسانه آموزشی

فعالیتهای دانشجویان

مدرس

1

اختلالات شبه جسمی و تجزیه

1- اختلالات شبه جسمی را نام ببرد.

2- انواع اختلالات شبه جسمی را توضیح دهد

3- اختلالات جسمانی را تعریف کند.

4- اختلالات تبدیلی را توضیح دهد

5- اختلال بدشکلی بدن را توضیح دهد.

6- اختلال خود بیمارانگاری و روش برخورد با این اختلال را شرح دهد

7- .اختلال تجزیه ای و اختلال درد را شرح دهد.

8- همه گیر شناسی و سبب شناسی شبه جسمی و تجزیه ای را به تفکیک شرح دهد.

9- اختلال تبدیلی را از سایر اختلالات مشابه افتراق دهد

10- درمان اختلالات تبدیلی حاد را شرح دهد

11- اختلال ساختگی را شرح دهد

12- اختلال ساختگی و شبه جسمی و تمارضی را از هم افتراق دهد

سخنرانی، وایت برد، گزارش موردی ،

پاورپوینت

ویدئو پروژکتور

حضور فعال در کلاس

پرسش و پاسخ

تحقیق در مورد درس مربوطه

دکتر عصاریان

دکتر قریشی

 

دکتر سپهرمنش

 

دکتر عصاریان

دکتر احیایی

دکتر عکاشه

دکتر سپهرمنش

دکتر نوریان

دکتر عصاریان

دکتر مهرزاد

دکتر احمدوند

2

اختلالات اضطرابی در بزرگسالان

1- انواع اختلالات اضطرابی را نام برده و افتراق اضطراب طبیعی را از اضطراب بیمارگونه شرح دهد.

2- حمله هراس را شرح دهد و طرز برخورد با آن را شرح دهد.

3- اختلال هراس را از اختلال ارگانیک تولیدکننده هراس افتراق دهد.

4- اختلال اضطرابی منتشر واختلالات ارگانیک تولیدکننده اضطراب را بیان نماید.

5- اقدامات دارویی و غیردارویی اختلالات اضطرابی را شرح دهد.

6- اختلال استرس پس از سانحه، را شرح دهد.

7- افتراق اختلال فوبیای اضطرابی و فویی اجتماعی را شرح دهد.

8- اختلال وسواس اجباری را شرح دهد

9- برنامه درمان کلی اختلالات اضطرابی را شرح دهد

سخنرانی، وایت برد

گزارش موردی ،

پاورپوینت

حضور فعال در کلاس

پرسش و پاسخ

تحقیق در مورد درس مربوطه

3

شخصیت سالم و اختلالات شخصیت

1- تعریف شخصیت سالم را بیان نماید.

2- طبقه بندی اختلالهای شخصیت را بیان کند.

3- همه گیرشناسی اختلال شخصیت را شرح دهد

4- شخصیت سالم را از شخصیت بیمار افتراق دهد

5- اختلال شخصیت را شرح دهد

6- سبب شناسی اختلالات شخصیت را شرح دهد

7- طرح درمانی اختلالات شخصیت را شرح دهد

8- پیش آگهی اختلالات شخصیت را توضیح دهد .

سخنرانی، وایت برد، گزارش موردی ،

پاورپوینت

حضور فعال در کلاس

پرسش و پاسخ

تحقیق در مورد درس مربوطه

4

دلیریوم دمانس و سایر اختلالات شناختی

1- دلیریوم و دمانس را تعریف کند.

2- علل دلیریوم و دمانس را توضیح دهد.

3- نشانه‌ها و علایم دلیریوم و دمانس را تشخیص دهد.

4- افتراق دلیریوم و دمانس و پسودودمانس را شرح داده و تشخیص افتراقی‌های آنها را ذکر کند.

5- سیر و پیش آگهی و نحوه بررسی ودرمان دلیریوم و دمانس را شرح دهد.

6- سندرومهای شناختی ناشی از سایبر علل روانپزشکی و عضویرا تشخیص دهد

7- سندرومهای نورولوژیک راتشخیص دهد

8-

سخنرانی، وایت برد، گزارش موردی ،

پاورپوینت

حضور فعال در کلاس ، پرسش و پاسخ

تحقیق در مورد درس مربوطه

5

روانپزشکی اطفال

1- رشد طبیعی را شرح دهد

2- انواع اختلالات روانپزشکی اطفال را تشخیص دهد

3- نحوه ارزیابی مشکلات روانپزشکی کودکان را بداند

4- اختلال سلوک و اختلال بی اعتنایی مقابله ای را تشخیص دهد

5- عقب ماندگی ذهنی را تشخیص دهد

6- اختلال فراگیر رشد را تشخیص دهد

7- اختلال کمبود توجه و بیش فعالی را از سایر اختلالات افتراق دهد

8- اختلال دفعی اطفال را تشخیص دهد

سخنرانی، وایت برد،

پاورپوینت

پرسش و پاسخ

حضور فعال در کلاس و مصاحبه با کودک پرسش و پاسخ

تحقیق در مورد درس مربوطه

6

اختلالات خواب و خوردن

1- مراحل خواب را نام ببرد.

2- اختلال بی اشتهایی عصبی را تشخیص دهد

3- انواع اختلالات خوردن را نام ببرد

4- پرخوری عصبی را تشخیص دهد

5- نحوه درمان اختلالات خوردن رغا بداند

6- انواع اختلالات خواب را شرح دهد

7- طبقه بندی اختلالات خواب را بداند

8- ارزیابی و درمان بیخوابی را بداند

سخنرانی، وایت برد، ، گزارش موردی ،

پاورپوینت

حضور فعال در کلاس و مصاحبه با بیمار

پرسش و پاسخ

7

نحوه شرح حال گیری و انجام مصاحبه بالینی

1- قسمتهای مختلف شرح حال را تعریف کند.

2- باید قادر به گرفتن شرح حال براساس سلسله مراتب باشد.

3- قادر به تشخیص گذاری هر 5 محور باشد.

4- بتواند مصاحبه با بیمار را انجام دهد

5- در پایان به جمع‌بندی لازم برسد.

سخنرانی، وایت برد، گزارش موردی ،

پاورپوینت

حضور فعال در کلاس و مصاحبه

با بیمار

پرسش و پاسخ

8

علامت شناسی و سمیولوژی روانپزشکی

1- علایم را تعریف کند.

2- قادر به تفکیک علایم در بیماران باشد.

3- علایم پاتولوژیک و غیرپاتولوژیک را مجزا کند.

سخنرانی، وایت برد، گزارش موردی ،

پاورپوینت

حضور فعال در کلاس و مصاحبه با بیمار پرسش و پاسخ

9

خودکشی و خود آزاری عمومی

اورژانسهای روانپزشکی

1- اورژانسهای روانپزشکی را تشخیص دهد

2- بیمار اورژانس روانپزشکی را ارزیابی کند

3- اداره کردن بیمار با افکار خودکشی و خود آزاری را شرح دهد

4- همه گیر شناسی و سبب شماسی خودکشی و خود آزارری را بداند

5- نحوه ارزابی خطر خودکشی در بیماران را بداند

6- عوامل پیشگویی کننده احتمال خودکشی را بداند

سخنرانی، وایت برد، گزارش موردی ،

پاورپوینت

پرسش و پاسخ

حضور فعال در کلاس و مصاحبه با بیمار پرسش و پاسخ

تحقیق در مورد درس مربوطه بیمار

10

درمانهای دارویی در روانپزشکی

1- تقسیم بندی داروها را نام ببرد.

2- مکانیسم اثر، نیمه عمر، مداخلات دارویی تاثیر هر دارو را بر اختلال خاص ذکر کند.

3- عوارض دارویی را بیان نماید.

4- نحوه تنظیم دوز و تجویز دارو را بیان نماید.

سخنرانی،‌پاورپوینت ، پرسش و پاسخ، وایت برد

حضور فعال در کلاس

11

اسکیزوفرنی

1- ویژگیهای بالینی اسکیزوفرنیا را بشناسد

2- همه گیر شناسی و سبب شناسی اختلال اسکیزوفرنیا و اختلالات وابسته را بداند

3- اختلال اسکیزوفرنیا را از سایر اختلالات روانپزشکی افتراق دهد

4- ارزیابی و برنامه درمانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا را شرح دهد

سخنرانی، وایت برد، گزارش موردی ،

پاورپوینت

حضور فعال در کلاس و مصاحبه با بیمار

پرسش و پاسخ

12

اختلالات خلقی

1- اختلال افسردگی را تشخیص دهد

2- انواع اختلالات افسردگی را بر حسب شدت شرح دهد

3- تظاهرات بالینی مانیا را شرح دهد

4- طبقه بندی اختلالات خلق را نام ببرد

5- اختلال افسردگی دوقطبی را از سایر اختلالات طبی با تظاهر مشابه افتراق دهد

6- همه گیر شناسی و سبب شناسی اختلالات خلق را بداند

7- سیر و پیش آگهی اختلالات خلق را بداند

8- برنامه های درمانی اختلالات خلق را شرح دهد

9- شرایط ارجاع یک بیمار خلقی به پزشک متخصصروانپزشکی را بداند .

سخنرانی، وایت برد، گزارش موردی ،

پاورپوینت

حضور فعال در کلاس و مصاحبه با بیمار

پرسش و پاسخ

13

اختلالات هذیانی و سایر سایکوزها

1- هذیان را تشخیص دهدو انواع اختلالات هذیانی را نام ببرید.

2- اپیدمیولوژی اختلالات هذیانی را بیان نماید.

3- زیربنای روانشناختی و بیولوژیک اختلالات هذیانی را بیان نماید.

4- اختلالات هذیانی را از سایر اختلالات سایکوتیک تشخیص دهد

5- طرز برخورد ودرمان اختلالات هذیانی را شرح دهد.

6- سایر اختلالات سایکوتیک را تشخیص دهد

سخنرانی،‌ پرسش و پاسخ، وایت برد

گزارش مورد

پاورپوینت

حضور فعال در کلاس

تحقیق در مورد درس مربوطه

14

اختلالات جنسی

1- مراحل طبیعی پاسخ جنسی را بیان نماید.

2- اختلالات Sex مربوط به هریک از مراحل چرخه جنسی را بیان نماید.

3- انواع انحرافات جنسی را بشناسد

4- اختلال هویت جنسی را شرح دهد

5- اختلال عملکرد جنسی را تشخیص دهد

6- نحوه درمان اختلالات جنسی را شرح دهد

سخنرانی، وایت برد، اسلاید ، گزارش موردی ،

پاورپوینت

حضور فعال در کلاس

پرسش و پاسخ

تحقیق در درس مربوطه

15

روانپزشکی سالمندان

7- 1-اهمیت سالمندی و روانپزشکی سالمندان را بیان نماید

2- تغییرات فیزیولوژیک و روانشناختی در سالمندی را شرح دهد

3- اتیولوژی ، علائم و نشانه های انواع بیماریهای روانی در سالمندان را بیان نماید

4- تشخیص افتراقی طرز برخورد و درمان اختلالات روانی شایع در سالمندان را بیان نماید

سخنرانی، وایت برد، گزارش موردی ،

پاورپوینت

حضور فعال در کلاس و پرسش و پاسخ

 

16

اختلالات روانی ناشی از مصرف الکل و سایر مواد روانگردان

8- 1- سوء مصرف و وابستگی به الکل و مواد را تعریف کنید

2- همه گیر شناسی و علل سوء مصرف و وابستگی به الکل و مواد را توضیح دهد

3- انواع مواد و علائم ناشی از سوء مصرف و وابستگی به آنها رابشناسد

4- سیر و پیش آگهی و نحوه بررسی و درمان سوء مصرف و وابستگی به مواد را شرح دهد

سخنرانی، وایت برد، اسلاید ، گزارش موردی ،

پاورپوینت

حضور فعال در کلاس و پرسش و پاسخ

 

17

درمانهای دارویی و فیزیکی در روانپزشکی

9- 1- تقسیم بندی داروها را نام ببرد

2- مکانیسم اثر ، نیمه عمر ، مداخلات دارویی و تاثیر هر دارو را بر اختلال خاص ذکر کند

3- عوارض دارویی را بیان نماید

4- نحوه تنظیم دوز و تجویز دارو را بیان نماید

5- سایر درمانهای فیزیکی مثل ECT درمان با نور و روان و جراحی را بشناسد

سخنرانی، وایت برد، ، گزارش موردی ،

پاورپوینت

حضور فعال در کلاس و پرسش و پاسخ

 

18

درمانهای روانشناختی

1- درمانهای روانشناختی موجود را نام ببرد

2- درمان حمایتی را شرح دهد

3- تکنیکهای حل مسئله را شرح دهد

4- اصول رفتار درمانی شناختی را شرح دهد

5- تکنیکهای رفتار درمانی را نام ببرد

6- اصول کلی شناخت درمانی را شرح دهد

7- کاربردهای رواندرمانی دینامیک را شرح دهد

8- مسائل اخلاقی رواندرمانی دینامیک را شرح دهد

9- اصول کلی گروه درمانی ، زوج درمانی و خانواده درمانی را شرح دهد

سخنرانی، وایت برد، گزارش موردی ،

 

منابع :

OXFORD: مایکل گلدر ، ریچارد میو ، جان گدیس ترجمه محسن ارجمند انتشارات ارجمند
خلاصه روانپزشکی 2003 ویرجینیا سادوک ، بنیامین سادوک ترجمه حسن رفیعی ، فرزین رضاعی انتشارات ارجمند
Comprehensive text book of psychiatry 2005-benjamin sadock –virginia sadock
Lippincott Williams wilk ins انتشارات
 

نحوه ارزشیابی :

  • از دو واحد نظری:

بصورت امتحان میان دوره و پایان دوره و تستی چهارگزینه ای انجام میشود

  • واز سه واحد عملی:

واحد کارآموزی بصورت ارزیابی مهارتهای بالینی گرفتن شرح حال ، ارائه ژورنال وRole playing مصاحبه با خود بیمار و سوالات تشریحی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر