نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

7:59:03 PM 1397 / 08 / 29
 
برنامه هفتگی رزیدنتهای بخش روانپزشکی95

روز های هفته

8-7:30      9-8

10-9

14-10

شنبه

Morning

 ECT

ویزیت بخش کار بالینی

درمانگاه

یک شنبه

case report

ژورنال

کلاس

دو شنبه

ECT- Morning-shd-سایکوسوماتیک

کار بالینی ویزیت بخش

درمانگاه

سه شنبه

کلاس اوتمر خوانی

کار بالینی ویزیت بخش

درمانگاه

چهار شنبه

ECT –Morning

ویزیت بخش

درمانگاه

پنچ شنبه

 

کلاس

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر