نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

7:21:11 PM 1401 / 11 / 18
 

 

جدول فعالیت‌های آموزشی روزانه گروه آموزشی روانپزشکی

 

روز

فعالیت آموزشی

شنبه

·          9 8  جلسه گزارش صبحگاهی

·          12- 9  ویزیت آموزشی بیماران- کلاس آموزشی برای دانشجویان پزشکی درمانگاه آموزشی

·          15-13 مشاوره‌های آموزشی برای دستیاران سایکوسوماتیک

یکشنبه

·          30/9- 8  معرفی case  - مصاحبه آموزشی با بیمار

·          10-30/9 آزمون‌های کتبی دوره‌ای دستیاران روانپزشکی

·          30/11- 15/10  ژورنال کلاب یا کنفرانس‌های ادواری

·          13-12 کلاس آموزشی برای انترن‌ها جلسات مرور کتاب برای دستیاران

·          15-13 مشاوره‌های آموزشی برای دستیاران سایکوسوماتیک

دوشنبه

·          10- 8  جلسه عمومی روانپزشکی جامعه نگر- کلاس آموزشی برای دانشجویان پزشکی

·          12-10 ویزیت آموزشی بیماران -  کلاس آموزشی برای دانشجویان پزشکی- درمانگاه آموزشی

·          13-12 کلاس آموزشی برای انترن‌ها

·          15-13 مشاوره‌های آموزشی برای دستیاران سایکوسوماتیک

سه‌شنبه

·          10-8 جلسات هفتگی گروه روانپزشکی

·          11-10 جلسات هفتگی روانپزشکی قانونی-  کلاس آموزشی برای دانشجویان پزشکی

·          12-11 ویزیت آموزشی بیماران- کلاس آموزشی برای دانشجویان پزشکی

·          13-12 کلاس آموزشی برای انترن‌ها

·          15-13 مشاوره‌های آموزشی برای دستیاران سایکوسوماتیک

چهارشنبه

·          9 8  جلسه گزارش صبحگاهی

·          12- 9  ویزیت آموزشی بیماران- کلاس آموزشی برای دانشجویان پزشکی درمانگاه آموزشی

·          15-13 مشاوره‌های آموزشی برای دستیاران سایکوسوماتیک

پنج‌شنبه

·          10-8  ویزیت آموزشی بیماران کلاس آموزشی برای دانشجویان پزشکی

·          12-10 آموزش مصاحبه برای دستیاران سال 3 کلاس آسکی برای همه دستیاران

·          15-13 مشاوره‌های آموزشی برای دستیاران سایکوسوماتیک

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر