نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:01:52 PM 1401 / 11 / 18
 

کمیته های فعال بیمارستان کارگرنژاد :

1- کمیته بهبود کیفیت

2- کمیته اسناد و مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات

3- کمیته سوانح و حوادث غیرمترقبه

4- کمیته بهداشت محیط

5- کمیته بهداشت حرفه ای

6- کمیته کنترل عفونت

7- کمیته تغذیه و دارو و درمان و تجهیزات پزشکی

8- اخلاق پزشکی

9- کمیته طب انتقال خون

10- کمیته مرگ و میر

کمیته های فرعی بیمارستان

1- کمیته امر به معروف و نهی از منکر

2- کمیته ممیزی - پژوهش و تحقیقات

3- کمیته رفاه 
 
وظایف کمیته ها و شوراهای پزشکی و بیمارستانی :

  • تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه

  • طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور

  • شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها

  • تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات

  •  پیشنهاد اعضاء و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمود های وزارت متبوع و دانشگاه و دستور العمل اجرایی ارزشیابی ( سند حاضر)

  •  پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر