نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:18:00 PM 1398 / 12 / 03
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1398 / 11 / 21  -13:31 تعداد مشاهدات :200


--1398 / 10 / 17  -8:23 تعداد مشاهدات :285


--1398 / 10 / 11  -11:38 تعداد مشاهدات :894


--1398 / 09 / 19  -11:23 تعداد مشاهدات :499


--1398 / 08 / 09  -12:8 تعداد مشاهدات :410


--1398 / 06 / 31  -12:17 تعداد مشاهدات :454


--1398 / 06 / 31  -12:13 تعداد مشاهدات :737


--1398 / 06 / 07  -12:39 تعداد مشاهدات :591

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: