تشخیص ودرمان اختلالات جنسی در کلینیک سلامت خانواده در بیمارستان کارگر نژاد
 
6:08:00 PM 1396 / 05 / 26
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
کسب درجه یک در ارزشیابی بیمارستان کارگر نژاد

--1396 / 05 / 23  -8:25 تعداد مشاهدات :31

آموزش مهارت های اجتماعی به پرسنل اعضا شورای حل اختلاف

--1396 / 05 / 18  -8:43 تعداد مشاهدات :47

کلینیک سلامت خانواده زیر نظر آقای دکتراخوان افتتاح شد

--1396 / 05 / 08  -8:42 تعداد مشاهدات :165

اعتبارسنجی بیمارستان درروزهای سوم وچهارم مردادماه انجام شد

--1396 / 05 / 08  -8:27 تعداد مشاهدات :157

آموزش به بیماران وخانواده درمانی در بیمارستان کارگر نژاد

--1396 / 05 / 03  -8:34 تعداد مشاهدات :120

اعتباربخشی آموزشی بیمارستان کارگرنژادتوسط تیم اعزامی وزارت بهداشت درمان وآموزشی پزشکی

--1396 / 04 / 24  -12:36 تعداد مشاهدات :241

اولین پیاده روی پرسنل کارگرنژاد با هدف پیشگیری و ارتقاءسلامت کارکنان

--1396 / 04 / 21  -8:46 تعداد مشاهدات :312

کلاس های آموزشی فنون دفاع شخصی دربیمارستان کارگرنژاد

--1396 / 04 / 21  -8:6 تعداد مشاهدات :180

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: