نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

3:31:41 PM 1401 / 09 / 12
 
   
     سایت مقام معظم رهبری


پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1401 / 06 / 06  -10:34 تعداد مشاهدات :316


--1401 / 04 / 14  -9:14 تعداد مشاهدات :323


--1401 / 04 / 14  -9:8 تعداد مشاهدات :297


--1401 / 03 / 30  -12:32 تعداد مشاهدات :336


--1401 / 03 / 02  -8:39 تعداد مشاهدات :487


--1401 / 02 / 20  -10:16 تعداد مشاهدات :308


--1401 / 02 / 15  -10:25 تعداد مشاهدات :397


--1401 / 01 / 30  -12:28 تعداد مشاهدات :414

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: